Innhaldet i arbeidspraksis

I arbeidspraksis får deltakaren:


Avklaring av:

 • Arbeidsevne og arbeidskapasitet
 • Formell kompetanse
 • Realkompetanse
 • Sosial kompetanse

Opplæring i:
Variert arbeidstrening tilpassa kvar enkelt arbeidssøkar i eit realistisk arbeidsmiljø

 • Arbeidslivskunnskap
 • Arbeidsmarknadskunnskap
 • Jobbsøking
 • Sosial trening
 • Yrkesvalrettleiing

Avdelingar for arbeidstrening:

 • Diverse vaktmeister/serviceoppgåver
 • Kafe Teisner
 • Krambua
 • Renhald

Arbeidstreninga kan og føregå eksternt, etter ynskje frå arbeidssøkarane