Integreringsavdelinga

Vi har ansvaret for flyktningtenesta i Fyresdal kommune.
Det inneber:

  • Mottak av nye flyktningar (etter vedtak i kommunen)
  • Ansvar for integreringsarbeidet i Fyresdal kommune
  • Gjennomføring av introduksjonsprogrammet

 

 

 

Integreringsarbeidet:


Integreringskoordinatoren har ansvar for integrering av familiane som blir busette i kommunen.

 

Dette inneber:

  • Finne eigna bustader, i samråd med kommunen
  • Innreie bustaden med det nødvendige utstyret
  • Ordne avtaler med offentlege kontor i kommunen, som lege, helsestasjon, politi, skule, tannlege og andre som flyktningane treng kontakt med
  • Hjelpe familiane med å finne seg til rette i kommunen, og med praktiske ting i kvardagen, der dei ikkje kan gjere seg forstått på norsk, eller forstår arbeidsmåtane i det norske samfunnet
  • Sakshandsaming, vedtak av ulike slag
  • Sjå til at retningslinene frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) blir fylgde

 

 

Vår flyktningkoordinator og ansvarleg for denne avdelinga er

Oddbjørn Valentin Remen Svendsen

e-post: oddbjorn@telemarklys.no
Mobil: 482 06 687